יום שישי, 6 בינואר 2017

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 סימן ד' חלק ב'/ עו"ד נועם קוריס

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 סימן ד' חלק ב'/ עו"ד נועם קוריס
סימן ד': מכירת פעילותו העסקית של תאגיד בלא תכנית לשיקום כלכלי מכירת פעילות לשיקום כלכלי, טעונה אישור מראש מאת בית המשפט.93( .א( מכירת פעילותו העסקית של תאגיד לצורך שיקומו הכלכלי, שלא במסגרת תכנית עסקית של תאגיד של פירוק התאגיד, רק עד לסכום השווה ל–%75 משווי הנכסים הכפופים לשעבוד הצף )ראו סעיף 244 להצעת החוק(, מוצע להבהיר שנושה זה זכאי להגנה רק לגבי שיעור החוב שאותו היה רשאי להיפרע בפירוק. הוראות אלה מבוססות על הוראות סעיפים 350 ו–350יג לחוק החברות. סעיף 89 סעיף זה קובע את כוחה של תכנית לשיקום כלכלי אשר אושרה, וקובע כי התכנית מחייבת את התאגיד, את חברי התאגיד ואת הנושים. סייג לכלל זה מוצע לעניין תשלום עונשי. מוצע לקבוע כי אין בכוחה של תכנית לשיקום כלכלי לפטור את החייב מתשלום עונשי. זאת אף שייתכנו מצבים שבהם הוטלו על התאגיד קנסות או תשלומים עונשיים אחרים, אשר ימנעו ממנו את אפשרות השיקום. בכך מעגנת ההוראה המוצעת עיקרון כללי השזור לאורך כל ההצעה, שלפיו הערכים והתכליות שבבסיס ההליכים הפליליים גוברים על תכליות דיני חדלות הפירעון, וכי כאשר מתקיים מתח בין שתי תכליות אלה, יש להעדיף את התכלית של הדין הפלילי. סעיפים סעיפים אלה קובעים הוראות לעניין יישום 90 עד 92 התכנית לשיקום כלכלי. סעיף 90 להצעת החוק קובע כי הנאמן הוא האחראי על יישום התכנית לשיקום כלכלי, וכי בית המשפט שאישר את התכנית הוא המוסמך לדון במחלוקות שיתגלעו בנוגע לפרשנותה או ליישומה. הטעם לכך הוא שלעתים תכנית השיקום מורכבת ודורשת פיקוח ובקרה. בית המשפט שאישר את התכנית הוא בית המשפט המתאים לפקח על יישומה ולדון במחלוקות שיתגלעו בקשר אליה. הוראה זו מבוססת על הוראת סעיף 350(ט1 )לחוק החברות. עוד מוצע לקבוע, בסעיף 91 ,כי עם אישור התכנית יחזרו סמכויות האורגנים שהועברו לנאמן לאורגנים של התאגיד, וסמכויות נושאי המשרה לנושאי המשרה בו, כאמור בתכנית. זאת אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. בסעיף 92 מוצע כי מיד עם אישורה, ישלח הנאמן העתק מהתכנית לשיקום כלכלי, לרשם. סימן ד': מכירת פעילותו העסקית של תאגיד בלא תכנית לשיקום כלכלי סעיף 93 מוצע לקבוע כי מכירת פעילותו העסקית של תאגיד שלא במסגרת תכנית לשיקום כלכלי, טעונה אישור מראש של בית המשפט. בהגדרה "שיקום כלכלי" )בסעיף 4 להצעת החוק( הוצע להבהיר כי שיקום כלכלי יכול להיעשות גם בדרך של מכירת פעילות התאגיד. כיוון שמדובר בעסקה בעלת השפעה כבירה על התאגיד, על הנושים ועל הליכי חדלות הפירעון, מוצע לקבוע שבית המשפט יאשרה מראש. התמורה ממכירת פעילותו העסקית של התאגיד הופכת לחלק מנכסי קופת הנשייה. לכן, כל עוד חלוקתה לנושים נעשית בהתאם לסדרי הפירעון הקבועים בפרק ה' לחלק ד' להצעת החוק, אין צורך באישור הנושים בדרך של תכנית שיקום לחלוקה. ואולם אם בנסיבות העניין יש דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 655 )ב( אושרה מכירת פעילותו העסקית של התאגיד לפי סעיף קטן )א(, תחולק התמורה שהתקבלה מהמכירה בהתאם להוראות פרק ה' לחלק ד', אלא אם כן אושרה לאחר מכן תכנית לשיקום כלכלי. סימן ה': מעבר להליכי פירוק הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק 94( .א( הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי ומצא לאחר מכן כי אין סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד או כי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים, יורה בצו על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו. )ב( החלטת בית המשפט על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו לא תפגע בתוקפם של חוזה או עסקה שבהם התקשר הנאמן, בהעברת נכס או בתשלום שביצע. פרק ח': פירוק פעולת הנאמן בפירוק 95 .ניתן צו לפתיחת הליכים והורה בית המשפט על פירוק התאגיד )בפרק זה - תאגיד בפירוק(, יפעל הנאמן במהירות האפשרית למימוש נכסי קופת הנשייה ולחלוקתם לנושים. זכות הנאמן לבטל חוזה קיים שאין עילה לביטולו 96 .לנאמן תהיה נתונה הסמכות לבטל חוזה קיים כהגדרתו בסעיף 66 שהתאגיד בפירוק הוא צד לו, בהתאם להוראות סעיף 67 ,ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 69 ,70 ,73 ו–74(א(, בשינויים המחויבים. הפעלת התאגיד בפירוק ככל שהדבר דרוש לשם פירוקו.97( .א( בית המשפט רשאי להורות לנאמן להפעיל את התאגיד בפירוק, לתקופה שיורה, )ב( על הפעלת התאגיד יחולו הוראות סימן ב' לפרק ז', ואולם הסמכויות לפי הסימן האמור יופעלו רק ככל שהן דרושות לשם פירוק התאגיד ובמידה שהן דרושות. )ב( אושרה מכירת פעילותו העסקית של התאגיד לפי סעיף קטן )א(, תחולק התמורה שהתקבלה מהמכירה בהתאם להוראות פרק ה' לחלק ד', אלא אם כן אושרה לאחר מכן תכנית לשיקום כלכלי. סימן ה': מעבר להליכי פירוק 94( .א( הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי ומצא לאחר מכן כי אין סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד או כי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים, יורה בצו על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו. הפסקת הפעלת התאגיד ומעבר להליכי פירוק )ב( החלטת בית המשפט על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו לא תפגע בתוקפם של חוזה או עסקה שבהם התקשר הנאמן, בהעברת נכס או בתשלום שביצע. פרק ח': פירוק 95 .ניתן צו לפתיחת הליכים והורה בית המשפט על פירוק התאגיד )בפרק זה - תאגיד בפירוק(, יפעל הנאמן במהירות האפשרית למימוש נכסי קופת הנשייה ולחלוקתם לנושים. פעולת הנאמן בפירוק 96 .לנאמן תהיה נתונה הסמכות לבטל חוזה קיים כהגדרתו בסעיף 66 שהתאגיד בפירוק הוא צד לו, בהתאם להוראות סעיף 67 ,ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 69 ,70 ,73 ו–74(א(, בשינויים המחויבים. זכות הנאמן לבטל חוזה קיים שאין עילה לביטולו ככל שהדבר דרוש לשם פירוקו.97( .א( בית המשפט רשאי להורות לנאמן להפעיל את התאגיד בפירוק, לתקופה שיורה, הפעלת התאגיד בפירוק )ב( על הפעלת התאגיד יחולו הוראות סימן ב' לפרק ז', ואולם הסמכויות לפי הסימן האמור יופעלו רק ככל שהן דרושות לשם פירוק התאגיד ובמידה שהן דרושות. צורך לחלק את התמורה באופן שונה, יש לאשר את מכירת הפעילות כתכנית לשיקום כלכלי. זאת מכיוון שבמקרה זה, מבקשים לחרוג מסדרי הנשייה ולכך יש צורך באישור בעלי העניין באסיפות. סימן ה': מעבר להליכי פירוק הוראות סימן זה תכליתן להסדיר את האפשרות להעביר את התאגיד להליכי פירוק, אם בית המשפט מוצא כי אין תוחלת בהמשך הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי, או כי המשך ההפעלה יפגע בנושים. הוראה זו נדרשת כדי לאפשר לבית המשפט להתאים את הליכי חדלות הפירעון להתפתחויות ולשינויים שעשויים להתרחש במהלך ההליכים. מוצע להבהיר כי העברת התאגיד להליכי פירוק כשלעצמה לא תפגע בתוקפן של פעולות שעשה הנאמן במסגרת ההפעלה. הוראה דומה קיימת היום בסעיף 350יד לחוק החברות. פרק ח': פירוק סעיפים בסעיף 95 מוצע לקבוע כי עם החלטת בית 95 עד 97 המשפט על פירוק התאגיד, יפעל הנאמן במהירות האפשרית למימוש נכסי קופת הנשייה ולחלוקתם בין הנושים. תכליתו של סעיף זה היא למנוע פרקטיקה שהיתה נהוגה בעבר - "פירוק מפעיל" - שבמסגרתו הופעל התאגיד כעסק פעיל במשך תקופה ארוכה, ולעתים אף שנים ארוכות, תחת צו פירוק. פרקטיקה זו נבעה במידה רבה מכך שניתוב הליכי חדלות הפירעון, לפי הדין הקיים, להליכי פירוק, נבע במקרים רבים מאופי הבקשה שהוגשה ולא ממצבו הכלכלי של התאגיד. קושי זה אינו קיים בהסדר המוצע בהצעת חוק זו שכן ניתובו של התאגיד לפירוק או לשיקום כלכלי נעשה בהתאם למצבו הכלכלי, ולכן אין עוד צורך בקיומו של מוסד ה"פירוק מפעיל". לצורך פירוקו היעיל של התאגיד, מוצע, בסעיף 96 , להעניק לנאמן את הסמכות לבטל חוזה קיים בהתאם לפרק ביטול חוזים קיימים. יודגש כי הסמכות המוקנית בסעיף זה לנאמן נוגעת אך ורק לביטול חוזה ולא לכפיית המשך קיומו של חוזה. זאת מכיוון, שמטבע הדברים, בפירוק התאגיד אין צורך בכפיית המשך קיומו של חוזה. עם זאת, ייתכן שיהיה צורך להפעיל את התאגיד במשך תקופה קצרה אם הדבר יידרש לצורך פירוקו. לכן, מוצע לקבוע, בסעיף 97 ,כי הנאמן יהיה רשאי, באישור בית המשפט, להפעיל את התאגיד אם הדבר נדרש לצורך פירוקו. במקרה זה יחולו על ההפעלה הוראות ההפעלה שבסימן ב' לפרק ז' )שעניינו הפעלת התאגיד(. ההפעלה תיעשה רק לשם פירוק התאגיד ורק במידה הדרושה לכך. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 656 הפסקת הפירוק ומעבר להליכי שיקום כלכלי 98 .הורה בית המשפט על פירוק התאגיד ומצא לאחר מכן כי יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד, כי קיימים אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד וכי הפעלתו לא תפגע בנושים, יורה בצו על הפסקת הליכי הפירוק ועל הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי. חיסול תאגיד 99( .א( לאחר השלמת פירוקו של התאגיד יורה בית המשפט, בצו, על חיסולו; ממועד מתן הצו יהיה התאגיד מחוסל. )ב( בית המשפט יורה כיצד לנהוג במסמכים של תאגיד שחוסל ושל הנאמן, ובלבד שיישמרו לתקופה של שבע שנים לפחות. )ג( מיד עם מתן צו החיסול, ישלח הנאמן העתק ממנו לרשם, והרשם ירשום את דבר החיסול במרשם; הנאמן יודיע על רישום חיסול התאגיד לבית המשפט ולממונה. 100 .על ביטול חיסול של חברה יחולו הוראות סעיף 342נב לחוק החברות.


אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

·                    עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה
·          עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

מאמרים פרי עטם של משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר
מאמרים מאת עו"ד יפית לוי
מאמרים מאת עו"ד יסידור שוורצמן
מאמרים מאת עו"ד  עינב זכאי
מאמרים מאת עו"ד  איתי ריזניק
מאמרים מאת עו"ד   ארז פרסי
מאמרים מאת עו"ד   לאה אביב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה