יום שישי, 6 בינואר 2017

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלק יד'/ עו"ד נועם קוריס

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלק יד'/ עו"ד נועם קוריס


חלק י"ד: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה הליכי חדלות פירעון שהחלו ביום התחילה ואילך.371( .א( תחילתו של חוק זה, שנה מיום פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול על תחילה ותחולה )ב( על הליכי פירוק לפי פקודת החברות, על הליכי פשרה או הסדר שניתן במסגרתם צו הקפאת הליכים לפי חוק החברות ועל הליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-521980( להלן - פקודת פשיטת הרגל( שהיו תלויים ועומדים ערב יום התחילה, ימשיכו לחול הוראות הדין שחלו עליהם ערב יום התחילה. 372 .חל על נכס מנכסיו של תאגיד שעבוד צף שנרשם כדין לפני יום פרסומו של חוק זה )בסעיף זה - יום הפרסום( ומתקיים אחד מאלה, לא יחולו בהליכי חדלות הפירעון המתנהלים לגבי התאגיד ההגבלות לעניין שעבוד צף שבסעיף 244 וההוראות לעניין חובות בדין קדימה שבסעיף 234 ,ויחולו לגביו ההוראות לעניין חובות בדין קדימה הקבועים בסעיף 354 לפקודת החברות, כנוסחה ערב יום התחילה: הוראת מעבר לעניין שעבוד צף )1 )השעבוד הצף ניתן בין השאר כערובה להבטחת פירעונו של חוב בשל אשראי שניתן לפני יום הפרסום; לעניין זה, שונה מועד הפירעון או שיעור הריבית אחרי יום הפרסום יראו את האשראי כאילו ניתן לאחר יום הפרסום; )2 )הליכי חדלות הפירעון נפתחו לא יאוחר מתום חמש שנים מיום הפרסום. 373( .א( נקבעה בחיקוק לפני יום התחילה הוראה הנוגעת לפושט רגל, לפשיטת רגל או להליכים לפי פקודת פשיטת הרגל, יראו אותה, החל ביום התחילה, כהוראה הנוגעת ליחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק זה או להליכי חדלות פירעון המתנהלים לגבי יחיד לפי חוק זה, בהתאמה. הוראות מעבר לעניין פשיטת רגל )ב( צו כינוס שניתן ליחיד לפי פקודת פשיטת הרגל לפני יום התחילה, יראו אותו לעניין סעיף 163(ג()4 )כצו לפתיחת הליכים אחר. צורך להסדירן על דרך של חקיקה ראשית, והן יוסדרו על דרך של חקיקת משנה או על דרך של הוראות רגולטוריות. חלק י"ד: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה סעיף 371 החוק המוצע מבקש לערוך שינויים מהותיים בדיני חדלות הפירעון, שינויים הדורשים תקופת התארגנות. כדי שיהיה ניתן להיערך לצורך הפעלת החוק מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה שנה מיום פרסומו והוא יחול על הליכי חדלות פירעון שנפתחו באותו יום ואילך. סעיף 372 מוצע לקבוע הוראת מעבר לגבי שעבוד צף שתכליתה להבטיח שהשינוי המוצע לעניין השעבודים הצפים יהיה פרוספקטיבי. על פי המוצע, על תאגיד שיש לו שעבוד צף שניתן כערובה להלוואה ושניהם ניתנו עובר ליום פרסומו של החוק המוצע )להלן - יום הפרסום( יחולו הוראות הדין הקיים, לרבות דיני הקדימה. בנוסף, אם ההלוואה ניתנה לאחר יום הפרסום אך השעבוד הצף נוצר לפני יום הפרסום )לדוגמה במחזור הלוואות( יחול הדין הקיים למשך חמש שנים מיום הפרסום, בלבד. יובהר כי הוראה זו תחול ברמה התאגידית, כלומר, אם יש לתאגיד שעבוד צף אחד שלגביו יש להחיל את הדין הישן, יחול הדין הישן לעניין דין הקדימה והשעבוד הצף לגבי כל התאגיד וכלל חובותיו. הוראת מעבר זו תסייע גם להטמיע את השינוי המוצע בצורה מדורגת. סעיף 373 החוק המוצע מחליף, בין השאר, את פקודת פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל כמו גם מונחים מרכזיים בפקודה, נזכרים בדברי חקיקה רבים - הן חקיקה ראשית והן חקיקת משנה. מוצע לקבוע הוראה כללית לגבי האופן שבו יש לקרוא מונחים מרכזיים בפקודת פשיטת הרגל לאחר כניסתו לתוקף של החוק המוצע. יובהר כי מדובר בהוראה כללית, וכי ייתכנו מקרים שבהם יידרשו התאמות אחרות של אבני הדרך בהליך פשיטת הרגל הקיים להליכים לפי החוק המוצע. מוצע לקבוע כי לאחר כניסתו של החוק המוצע לתוקף, יש לראות את המונח "פושט רגל" כמתייחס ליחיד שניתן לו צו לפתיחת הליכים לפי החוק המוצע, ואת ההוראות הנוגעות ל"פשיטת רגל" ו"הליכים לפי פקודת פשיטת הרגל" יש לראות כהוראות הנוגעות להליכי חדלות פירעון המתנהלים לגבי יחיד לפי החוק המוצע. 52 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34 ,עמ' 639. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 808 הוראת מעבר לעניין ביטול פקודת החברות 374 .על אף הוראות סעיף 359 - )1 )בתקופה של חמש שנים מיום התחילה, ימשיכו לחול על עמותה וחברה לתועלת הציבור הסדרי הפירוק שחלו בעניינן לפי פקודת החברות, ערב תחילתו של חוק זה, בהתאם להוראות פרק ז' לחוק העמותות או הוראות הפרק הראשון א' בחלק התשיעי לחוק החברות, לפי העניין; השר רשאי, בצו, להאריך את התקופה לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת; )2 )סעיף 369 לפקודת החברות ימשיך לעמוד בתוקפו לגבי חברות שנמחקו בהתאם לסעיף 368 לפקודה האמורה לפני יום תחילתו של חוק החברות. הוראת שעה לעניין גמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי 375 .בתקופה של שלוש שנים מיום התחילה יחולו לעניין גמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי הוראות אלה: )1 )המוסד לביטוח לאומי שהגיש תביעת חוב הנובעת מתשלום גמלה כאמור, יסווג, לצורך אישור הצעת תכנית לשיקום כלכלי לפי הוראות סימן ג' לפרק ז' בחלק ב' לחוק זה, כאסיפת סוג נפרדת; )2 )חוק הביטוח הלאומי ייקרא כך: )א( בסעיף 180 ,בהגדרה "שכר עבודה", אחרי "ולהוציא תגמול לפי פרק י"ב" יבוא "אך לא יותר מהשכר הממוצע כפול שניים"; )ב( בסעיף 183 ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: ")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא הורה בית המשפט, בצו לפתיחת הליכים לפי פרק ד' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על פירוק התאגיד - )1 )לא ישולם חוב שכר העבודה כאמור בסעיף קטן )א( בעד תקופה שלפני 4 החודשים שקדמו בתכוף למועד מתן הצו; )2 )סכום פיצויי הפיטורים וכן כל סכום מחוב שכר העבודה שמקורו בזכויות הנובעות מסיום יחסי עבודה ישולם לפי הוראות סעיף קטן )א( רק אם הורה הנאמן בהליכי חדלות הפירעון לגבי התאגיד לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי על פיטורי העובד." סעיף 375 פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי קובע את זכאותו של עובד לגמלה במקרה שהמעביד נקלע למצב של חדלות פירעון. בהתאם לפרק זה הזכאות לגמלה קמה רק אם ניתן לגבי המעביד צו הכרזה כפושט רגל או צו לפירוק בידי בית המשפט. מאחר שהזכאות לגמלה מותנית במתן צו פירוק או צו פשיטת רגל כנגד המעביד, הרי שעל פי הדין הקיים העובדים אינם זכאים לגמלה בהליכי שיקום והבראה. השאלה אם ניתן לפרש את הוראות סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי כך שיחולו גם על הליכי שיקום נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון, בע"א 08/110 המוסד לביטוח לאומי נ' רו"ח טרבלסקי ועו"ד נס )14.1.28 .)בית המשפט קבע כי הרחבת הזכות לגמלה מקומה בחקיקה ראשית ולא בפרשנות משפטית. לא לחינם נדון עניין זה בבתי המשפט. זאת משום שהוראה זו מעוררת קושי בכמה היבטים. ראשית, היא יוצרת עיוות במערך התמריצים של העובדים ועלולה לתמרץ אותם לנתב את התאגיד להליכי פירוק. זאת מאחר שהדיבידנד שיינתן להם במסגרת הליכי השיקום יהיה נמוך מסכום הגמלה שהיתה משולמת להם מאת המוסד לביטוח לאומי במסגרת הליכי פירוק. תוצאה זו אינה רצויה. ההחלטה אם לנקוט הליכי שיקום או פירוק צריכה להתבסס על מצבו הכלכלי של התאגיד, ולא על שיקולים שאינם רלוונטיים לכך. התמריץ שניתן לעובדים לשאוף לפירוק גם מקטין את הסיכוי לשיקומו של התאגיד. מניעת השיקום עלולה להגדיל את מעגל הנפגעים מהליכי חדלות הפירעון, לרבות העובדים עצמם שיוותרו בלא מקור פרנסה. למעשה הדין הקיים מעמיד את העובדים במקרים רבים לפני ברירה \\


אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

·                    עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה
    
עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

מאמרים פרי עטם של משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר
מאמרים מאת עו"ד יפית לוי
מאמרים מאת עו"ד יסידור שוורצמן
מאמרים מאת עו"ד  עינב זכאי
מאמרים מאת עו"ד  איתי ריזניק
מאמרים מאת עו"ד   ארז פרסי
מאמרים מאת עו"ד   לאה אביב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה