יום שישי, 6 בינואר 2017

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלקים ו'- ז'/ עו"ד נועם קוריס

דברי ההסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלקים ו'- ז'/ עו"ד נועם קוריסחלק ו': הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הליכי חדלות פירעון 266( .א( השר ימנה את הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.מינוי הממונה על )ב( הודעה על מינויו של הממונה תפורסם ברשומות.ושיקום כלכלי 267 .הממונה יהיה עובד המדינה, ויחולו עליו הדינים החלים על עובדי המדינה.הממונה - עובד המדינה 268 .תפקידו של הממונה לפעול לשמירת התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות הפירעון ולשמירת האינטרס הציבורי בהליכים אלה ובכלל זה: תפקידי הממונה בסודות מסחריים של התאגיד או לפגוע בתאגיד בדרך אחרת. בהליכי חדלות פירעון של יחיד עלולה מסירת המידע לפגוע בפרטיותו של היחיד. לכן מוצע כי מסירת המידע לוועדת הנושים תיעשה באישורו של הממונה, לאחר שנוכח כי מסירת המידע מוצדקת בנסיבות העניין. חלק ו': הממונה על הליכי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי כללי חלק זה קובע את תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לפי הדין הקיים, בפרק ד' לפקודת פשיטת הרגל, תפקידו העיקרי של הממונה )כיום - הכונס הרשמי( הוא שמירת האינטרס הציבורי בהליכי חדלות פירעון. תפקידו של הממונה הוא תפקיד ציבורי שהוא ממלא כחלק מהרשות המבצעת. הצורך במעורבותו של גורם מינהלי בהליכי חדלות פירעון, אף שמדובר בהליכים אזרחיים בעיקרם, נובע מהעדר מעורבות מספקת של בעלי העניין בהליכים. זאת משום שבמקרים רבים התועלת הכלכלית הצפויה לנושים מההליך אינה מצדיקה מבחינתם מעורבות פעילה בהליכים. גם החייב, במקרים לא מעטים, אינו משתף פעולה עם ההליך. כתוצאה מכך, במקרים רבים השחקנים הטבעיים בהליך - הנושים והחייב - מגלים מעורבות מעטה מאוד בהליכים. את הריק הזה ממלא הממונה. התפקידים המסורים לממונה לפי החוק המוצע נגזרים מצרכים אלה. נוסף על תפקיד פיקוחי זה, מרחיב החוק המוצע את תפקידיו של הממונה ומפקיד בידיו את ניהולם של הליכי חדלות הפירעון של יחידים )עניין זה נדון בהרחבה בדברי ההסבר לחלק ג' שעניינו הליכי חדלות פירעון של יחידים(. עוד מוצע להפקיד בידי הממונה את התפקיד של איסוף המידע הנוגע להליכי חדלות פירעון לצורכי ניתוח ומחקר. זאת כחלק מתפקידו כאחראי על שמירת האינטרס הציבורי בהליכים אלה. בנוסף, מבקש החוק המוצע להעניק לממונה סמכויות אכיפה לגבי עבירות הקשורות להליכי חדלות פירעון. הענקת סמכויות אכיפה לגורם האחראי על תחום חדלות הפירעון, שהוא בעל המומחיות בתחום, תסייע לאכיפה יעילה יותר כלפי מי שמנסים לנצל לרעה את הליכי חדלות הפירעון. למהלך זה חשיבות במיוחד לאור הרחבת מסלול השיקום שבחוק המוצע. הרחבה זו עלולה להביא אתה גם גידול במספר הניסיונות לנצל לרעה את ההליכים המיועדים לשיקום. על כן, בד בבד עם הרחבת מסלול השיקום, יש חשיבות להרחבת כלי האכיפה וההרתעה שנועדו להתמודד עם תופעות אלה )לעניין זה ראו דברי ההסבר לפרק ב' לחלק י"א להצעת החוק(. בשל ההגדרה העדכנית לתפקידיו של הממונה, ובשל הסמכויות החדשות שמוצע להקנות לו, מוצע לכנותו בשם שיהלום את מעמדו החדש: הממונה על הליכי חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, או בקיצור - הממונה. סעיף 266 מוצע לקבוע כי את הממונה ימנה שר המשפטים, וכי הודעה על מינויו תפורסם ברשומות. סעיף 267 מוצע לקבוע כי הממונה יהיה עובד המדינה ויחולו עליו כל הדינים החלים על עובדי המדינה. סעיף 138(א( לפקודת פשיטת הרגל קובע כי הכונס הרשמי יפעל לפי הנחיותיו הכלליות של השר והוראותיו ואולם יהיה עם זאת פקיד בית המשפט שאליו סופח. החוק המוצע, לעומת זאת, אינו קובע שהממונה יהיה פקיד בית המשפט. זאת כדי לחדד את העובדה שהממונה הוא חלק בלתי נפרד מהרשות המבצעת וכפוף לכלל הדינים החלים על עובדי הרשות המבצעת. סעיף 268 סעיף זה קובע את תפקידיו של הממונה: על פי המוצע יהיה הממונה אחראי על שמירת התקינות, היעילות וההגינות של הליכי חדלות הפירעון ועל שמירת האינטרס הציבורי של ההליכים. תפקיד זה אינו מוגבל לשמירת עניינם של הנושים בלבד, אלא להגנה על טובת הציבור בכללותו בהליכי חדלות דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 736 )1 )לפקח על התנהלות הנאמנים; )2 )לנהל את הליכי חדלות הפירעון של יחידים לפי חלק ג'; )3 )לאסוף מידע הנוגע להליכי חדלות פירעון לצורכי ניתוח ומחקר. סמכויות הנאמן 269 .כל סמכות הנתונה לפי חוק זה לנאמן, תהיה נתונה גם לממונה.נתונות לממונה הממונה כצד הפירעון, ורשאי הוא לנקוט עמדה בכל הליך כאמור.270( .א( הממונה יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית המשפט במסגרת הליכי חדלות להליכים )ב( בית המשפט לא יקיים דיון בהליך לפי חוק זה אלא לאחר שנוכח כי הומצאה הזמנה לממונה. סמכות לבדוק את נסיבות חדלות הפירעון 271 .הממונה רשאי לבדוק את הנסיבות שהובילו את החייב לחדלות פירעון ובכלל זה את התנהלותו של החייב, ולעניין חייב שהוא תאגיד - גם של מי שהיה נושא משרה או בעל שליטה בו, ולדווח על כך לבית המשפט. הנחיות הממונה 272 .הממונה רשאי לתת לנאמנים הנחיות כלליות לעניין ביצוע תפקידיהם והפעלת סמכויותיהם לפי חוק זה. סמכות לדרוש מידע מנאמן ולהורות על אופן מסירת המידע כאמור.273 .הממונה רשאי לדרוש מנאמן למסור לו כל מידע הדרוש לו לשם ביצוע תפקידיו חקירה בדבר 274( .א( היה לממונה חשש כי נאמן אינו ממלא כראוי את תפקידו, יחקור הממונה בדבר, התנהלות נאמן ידווח על כך לבית המשפט וימליץ לבית המשפט על הדרך שאותה ראוי לנקוט, ובכלל זה על הפחתת שכרו של הנאמן. )ב( לשם חקירת התנהלות נאמן, רשאי הממונה לבקש כי בית המשפט יחקור את הנאמן. פיקוח על הרישומים 275 .הממונה יפקח על הרישומים שמנהלים הנאמנים והדוחות שהם מגישים, ויבקרם.ודוחות הנאמן הפירעון. במסגרת תפקידו זה יידרש הממונה, בין השאר, לפקח על התנהלות הנאמנים, לנהל את הליכי חדלות הפירעון של יחידים ולאסוף מידע הנוגע להליכי חדלות פירעון לצורכי ניתוח ומחקר. הטלת התפקיד של איסוף המידע הנוגע להליכי חדלות פירעון על הממונה נועדה למצב אותו כגוף בעל מומחיות וכמקור מידע בנושאים שעליהם הוא אמון. סעיף 269 מוצע לקבוע כי כל סמכות הנתונה לפי חוק זה לנאמן, תהיה נתונה גם לממונה. סמכויות אלה נדרשות לממונה כדי לפקח על הליכי חדלות הפירעון ועל התנהלות הנאמנים, ולשם מילוי כלל תפקידיו. סעיף 270 מוצע לקבוע כי הממונה יהיה צד לכל הליך המתנהל בבית משפט במסגרת הליכי חדלות פירעון. סמכות זו נובעת גם היא מאחריותו של הממונה לשמירת האינטרס הציבורי בהליכי חדלות הפירעון. לצורך כך, מוצע לקבוע כי בית המשפט לא יקיים דיון בהליך לפי חוק זה אלא לאחר שנוכח שהומצאה לממונה הזמנה. סעיף 271 לעתים חדלות הפירעון של החייב נובעת מהתנהלות בעייתית של החייב עובר לחדלות הפירעון. מאחר שבמקרים רבים אין לנושים אינטרס כלכלי מספק לבדוק זאת, יש צורך להקנות לגורם מינהלי סמכות בדיקה לגבי התנהלות החייב עובר לחדלות הפירעון. לשם כך, מוצע להסמיך את הממונה לבדוק את נסיבות חדלות הפירעון של החייב ולדווח על כך לבית המשפט. במקרה שהחייב הוא תאגיד, יוסמך הממונה לבדוק גם את ההתנהלות של מי שהיה בעל שליטה בחייב, או נושא משרה בו. סמכות זו מצטרפת להוראת סעיף 291 לחוק המוצע המקנה לבית המשפט סמכות להורות לממונה או לנאמן לברר חשדות בדבר ניהול מרמה של תאגיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים. סעיפים סעיפים אלה עניינם בעיקר בסמכויות הפיקוח 272 עד 275 של הממונה על הנאמנים. בסעיף 272 להצעת החוק, מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי לתת לנאמנים הנחיות כלליות לעניין ביצוע תפקידיהם והפעלת סמכויותיהם. סמכות זו נועדה לאפשר לממונה להכווין את פעילות הנאמנים באופן אחיד וראוי, בין השאר לשם שמירה על השוויון בהליכים. עוד מוצע לקבוע, בסעיף 273 להצעת החוק, כי הממונה יהיה רשאי לדרוש מהנאמן כל מידע הנדרש לו. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 737 פנייה לבית המשפט תפקידיו ולהפעלת סמכויותיו לפי חוק זה.276 .הממונה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בכל עניין הנוגע למילוי למתן הוראות סיוע לממונה 277( .א( נאמן יסייע לממונה ככל הדרוש למילוי תפקידיו וביצוע סמכויותיו.בביצוע תפקידו )ב( החייב יסייע לממונה וישתף עמו פעולה ככל הדרוש למילוי תפקידיו וביצוע סמכויותיו. עובדי הממונה ונציגיו עובדי המדינה הכפופים לו.278( .א( הממונה רשאי לבצע את תפקידיו ולהפעיל את סמכויותיו בעצמו או באמצעות )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( רשאי הממונה לבצע תפקיד מתפקידיו או להפעיל סמכות מסמכויותיו גם באמצעות מי שאינו עובד המדינה )בסעיף זה - נציג הממונה( ולשלם את שכרו. )ג( על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, סמכויות הממונה לפי סעיפים 105 ,122 ,125 ,129 ,139(א(, 143 ,156(ה(, 169 ו–170(ג( יהיו נתונות רק לעובד הממונה שהשר הסמיכו לכך; השר רשאי לקבוע את תנאי הכשירות לצורך הסמכה כאמור. )ד( נציג הממונה יפעל לפי הוראות הממונה ובפיקוחו, אך אין בכך או בתשלום שכרו לפי סעיף קטן זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הנציג לבין המדינה. )ה( הממונה רשאי, לפני מינויו של נציג הממונה או לאחר מכן, לדרוש שהנציג ישעבד נכסים או ייתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנציג ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה. )ו( דינם של נציגי הממונה כדין עובדי מדינה לעניין חיקוקים אלה: תפקידיו ולהפעלת סמכויותיו לפי חוק זה.276 .הממונה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בכל עניין הנוגע למילוי פנייה לבית המשפט למתן הוראות 277( .א( נאמן יסייע לממונה ככל הדרוש למילוי תפקידיו וביצוע סמכויותיו.סיוע לממונה בביצוע תפקידו )ב( החייב יסייע לממונה וישתף עמו פעולה ככל הדרוש למילוי תפקידיו וביצוע סמכויותיו. עובדי המדינה הכפופים לו.278( .א( הממונה רשאי לבצע את תפקידיו ולהפעיל את סמכויותיו בעצמו או באמצעות עובדי הממונה ונציגיו )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( רשאי הממונה לבצע תפקיד מתפקידיו או להפעיל סמכות מסמכויותיו גם באמצעות מי שאינו עובד המדינה )בסעיף זה - נציג הממונה( ולשלם את שכרו. )ג( על אף הוראות סעיפים קטנים )א( ו–)ב(, סמכויות הממונה לפי סעיפים 105 ,122 ,125 ,129 ,139(א(, 143 ,156(ה(, 169 ו–170(ג( יהיו נתונות רק לעובד הממונה שהשר הסמיכו לכך; השר רשאי לקבוע את תנאי הכשירות לצורך הסמכה כאמור. )ד( נציג הממונה יפעל לפי הוראות הממונה ובפיקוחו, אך אין בכך או בתשלום שכרו לפי סעיף קטן זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הנציג לבין המדינה. )ה( הממונה רשאי, לפני מינויו של נציג הממונה או לאחר מכן, לדרוש שהנציג ישעבד נכסים או ייתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנציג ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה. )ו( דינם של נציגי הממונה כדין עובדי מדינה לעניין חיקוקים אלה: מדובר על מידע הנדרש לממונה הן לצורך פיקוח יעיל על עבודת הנאמן והן לצורך פיקוח על הליכי חדלות הפירעון עצמם. כן מוצע לקבוע, בסעיף 274 להצעת החוק, כי הממונה יהיה רשאי לחקור בדבר התנהלותו של הנאמן, אם היה לו חשש שהנאמן אינו ממלא כראוי את תפקידו. את ממצאיו יגיש הממונה לבית המשפט וימליץ לו על הדרך שבה ראוי להבנתו לנקוט ביחס לנאמן. בין השאר, רשאי הממונה בהקשר זה להמליץ לבית המשפט על הפחתת שכרו של הנאמן. עוד מוצע לקבוע כי הממונה רשאי לבקש מבית המשפט לחקור את הנאמן. לבסוף, מוצע לקבוע, בסעיף 275 להצעת החוק, כי הממונה יפקח על הרישומים שמנהלים נאמנים, ועל הדוחות שהם מגישים. סעיף 276 מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו לפי החוק המוצע. סעיף 277 מוצע להטיל על הנאמן ועל החייב חובה לסייע לממונה בכל הנדרש לו לשם מילוי תפקידיו וביצוע סמכויותיו. סעיף 278 מוצע לקבוע כי, ככלל, רשאי הממונה לבצע את תפקידיו גם באמצעות עובדי המדינה הכפופים לו. עוד מוצע לקבוע כי הממונה רשאי לבצע את תפקידיו גם באמצעות מי שאין בינם לבין המדינה יחסי עבודה )להלן - נציגי הממונה(, אך יפעלו לפי הוראותיו ובפיקוחו. הוראה זו מבוססת על הוראות סעיף 142א לפקודת פשיטת הרגל, ויובהר כי היא נוגעת למודל ההעסקה בלבד. בהתאם מוצע לקבוע כי יחולו על נציגי הממונה הדינים החלים על עובדים המדינה המנויים בסעיף קטן )ו( המוצע. עם זאת, חלק מהסמכויות שהחוק המוצע מעניק לממונה הן סמכויות משמעותיות יותר. לגבי סמכויות אלה מוצע לקבוע כי הן יופעלו רק בידי הממונה או בידי עובד הממונה שהשר הסמיכו לכך ולא בידי כל עובדי הממונה. סמכויות אלה כוללות את הסמכות לתת החלטה בדבר מתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד לפי סעיף 105 לחוק המוצע; תפקיד הממונה כממונה על ניהול הליכי חדלות הפירעון של יחיד לפי סעיף 122 לחוק המוצע; הסמכות למנות נאמן לפי סעיף 125 לחוק המוצע; כפיפות הנאמן לממונה בהתאם לסעיף 129 לחוק המוצע; הסמכות לעניין פניית יחיד שנפגע מפעולת הנאמן לפי סעיף 139(א( לחוק המוצע; הסמכות להחליט על הסרת הגבלות לפי סעיף 143(א( או 169 לחוק המוצע; הסמכות להחליט על שינוי גובה דמי המחיה לפי סעיף 156(ה( לחוק המוצע; והסמכות להחליט על שינוי גובה התשלומים לפי סעיף 170(ג( לחוק המוצע. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 738 ; )1 )חוק שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-281979 )2 )חוק העונשין - ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור; ; )3 )חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, התשכ"ט-291969 ; )4 )חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-301969 )5 )חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, התשי"ט- ; 311959 ; )6 )פקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א-321971 )7 )חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-331963 ,בשינויים המחויבים. חלק ז': סמכויות בית המשפט 279( .א( בית המשפט מוסמך, בכפוף להוראות לפי חוק זה, להחליט בכל שאלה שבמשפט סמכות כללית או שבעובדה, המתעוררת בעניין הליכי חדלות פירעון שלפניו או אם מצא כי הכרעה בה נדרשת לצורך ייעול ההליכים כאמור, למעט החלטה בשאלה הנוגעת להליכים פליליים או מנהליים. )ב( בית המשפט הדן בחדלות פירעון לא יוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו מבית משפט אחר. )ג( ניתן צו לפתיחת הליכים, רשאי בית המשפט להורות כי תועבר אליו כל תובענה שהגיש החייב או שהוגשה נגדו, התלויה ועומדת בבית משפט אחר ושחלה לגביה הקפאת הליכים לפי פרק ה' לחלק ב', ולגבי יחיד - לפי סעיף 121. )ד( בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו לפי חוק זה, לבטלו או לשנותו, אם השתנו הנסיבות או התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. חלק ז': סמכויות בית המשפט סעיף 279 מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה מוסמך להחליט בכל שאלה שבמשפט או שבעובדה המתעוררת בעניין הליכי חדלות הפירעון אם ההכרעה בה נדרשת לייעול ההליכים. הוראה זו נועדה לאפשר לבית המשפט לנהל את הליכי חדלות הפירעון באופן יעיל ומהיר. מוצע להחריג מסמכות זו החלטות הנוגעות להליך פלילי או מינהלי. זאת לאור התפיסה של החוק המוצע כי הטיפול בחייב במסגרת דיני חדלות הפירעון תחום למערכת היחסים שבין החייב לנושיו בלבד. הוא אינו משליך על הסביבה הרגולטורית שבה פועל החייב או על כפיפותו לחובות הדין הפלילי והמינהלי. זאת הן לגבי הדין המהותי החל על החייב והן לגבי הביקורת השיפוטית על החלטות הרשות המינהלית בעניינים אלה. עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט לא יוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו של בית משפט אחר. עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להורות שיועברו אליו תובענות שבהן מעורב החייב, ושהקפאת ההליכים חלה עליהן. הוראה זו נועדה לאגד את כל הליכי חדלות הפירעון לפני בית המשפט הדן בהליכי חדלות הפירעון, זאת לשם ייעול ההליכים. סעיף זה מבוסס על הוראות סעיף 178 לפקודת פשיטת הרגל. מאחר שהליכי חדלות הפירעון הם הליכים דינאמיים, ויכולים להמשך מספר שנים, מוצע להסמיך את בית המשפט לעיין מחדש בכל צו שנתן מכוח סמכותו לפי החוק המוצע. סעיף זה מבוסס על סעיף 181 לפקודת פשיטת הרגל, אך שונה בנוסחו. הנוסח המוצע מעגן את עמדת הפסיקה בעניין אופן הפעלת הסמכות והנסיבות שבהן מוצדק להפעילה. 28 ס"ח התש"ם, עמ' 2. 29 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144. 30 ס"ח התשכ"ט, עמ' 103. 31 ס"ח התשי"ט, עמ' 190. 32 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18 ,עמ' 421. 33 ס"ח התשכ"ג, עמ' 50. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 739 )ה( בית המשפט רשאי לקבל בכל עניין את הראיות בעל פה או בתצהיר; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה. איחוד הליכי חדלות פירעון של תאגיד ושל יחיד 280 .בית המשפט הדן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד מוסמך לצרף להליכים אלה הליכי חדלות פירעון של יחיד שהוא חבר התאגיד או נושא משרה בו, אם מצא כי הדבר יביא לייעול ההליכים. חקירה בבית המשפט 281( .א( היה לבית המשפט יסוד סביר להניח כי ברשותו של אדם מידע בדבר נכסיו, הוצאותיו, חובותיו, התחייבויותיו או נושיו של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון או בדבר התנהלותו הכלכלית, או כי אדם מחזיק בנכס או במסמך של חייב כאמור או חב לו חוב, רשאי הוא לצוות על אותו אדם להתייצב לפניו לחקירה, אם סבר כי החקירה דרושה לצורך הליכי חדלות הפירעון; סמכויות החקירה לפי סעיף קטן זה יהיו נתונות לבית המשפט גם לגבי החייב. )ב( בית המשפט יזהיר את הנחקר לפני חקירתו, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; הנחקר ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן. )ג( בית המשפט רשאי להציג לנחקר כל שאלה שתיראה לו; על הנחקר להשיב על כל שאלה ששאל בית המשפט. )ד( בית המשפט רשאי לבצע את החקירות באמצעות הנאמן, באופן ובתנאים שיורה. )ה( חקירה שבוצעה באמצעות הנאמן לפי סעיף קטן )ד(, תתועד בפרוטוקול שיימסר לנחקר, ואולם רשאי הנאמן לדחות את מסירת הפרוטוקול עד לסיום כל החקירות והבירורים הנוגעים להליכי חדלות הפירעון. צו זימון או מסירה 282 .בית המשפט רשאי, לבקשת הנאמן או הממונה, לתת צו - )1 )המורה למי שזומן לבירור או לחקירה לפני הממונה או הנאמן - להתייצב לפני הממונה, הנאמן או בית המשפט; )ה( בית המשפט רשאי לקבל בכל עניין את הראיות בעל פה או בתצהיר; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה. 280 .בית המשפט הדן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד מוסמך לצרף להליכים אלה הליכי חדלות פירעון של יחיד שהוא חבר התאגיד או נושא משרה בו, אם מצא כי הדבר יביא לייעול ההליכים. איחוד הליכי חדלות פירעון של תאגיד ושל יחיד 281( .א( היה לבית המשפט יסוד סביר להניח כי ברשותו של אדם מידע בדבר נכסיו, הוצאותיו, חובותיו, התחייבויותיו או נושיו של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון או בדבר התנהלותו הכלכלית, או כי אדם מחזיק בנכס או במסמך של חייב כאמור או חב לו חוב, רשאי הוא לצוות על אותו אדם להתייצב לפניו לחקירה, אם סבר כי החקירה דרושה לצורך הליכי חדלות הפירעון; סמכויות החקירה לפי סעיף קטן זה יהיו נתונות לבית המשפט גם לגבי החייב. חקירה בבית המשפט )ב( בית המשפט יזהיר את הנחקר לפני חקירתו, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן; הנחקר ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן. )ג( בית המשפט רשאי להציג לנחקר כל שאלה שתיראה לו; על הנחקר להשיב על כל שאלה ששאל בית המשפט. )ד( בית המשפט רשאי לבצע את החקירות באמצעות הנאמן, באופן ובתנאים שיורה. )ה( חקירה שבוצעה באמצעות הנאמן לפי סעיף קטן )ד(, תתועד בפרוטוקול שיימסר לנחקר, ואולם רשאי הנאמן לדחות את מסירת הפרוטוקול עד לסיום כל החקירות והבירורים הנוגעים להליכי חדלות הפירעון. 282 .בית המשפט רשאי, לבקשת הנאמן או הממונה, לתת צו - צו זימון או מסירה )1 )המורה למי שזומן לבירור או לחקירה לפני הממונה או הנאמן - להתייצב לפני הממונה, הנאמן או בית המשפט; סעיף 280 לעתים חדלות פירעון של תאגיד שלובה בחדלות הפירעון של יחיד שהוא חבר התאגיד או נושא משרה בו. לשם ייעול ההליכים במקרה כזה, מוצע לאפשר לבית המשפט המנהל את הליכי חדלות הפירעון של התאגיד לצרף להליכים אלה את הליכי חדלות הפירעון של היחיד. סעיף 281 מוצע להסמיך את בית המשפט לזמן לחקירה כל אדם, ובכלל זה החייב, אם היה לו יסוד סביר להניח כי יש ברשותו של אותו אדם מידע רלוונטי להליכי חדלות הפירעון. הוראות סעיף זה מבוססות בעיקרן על הוראות סעיף 60 לפקודת פשיטת הרגל. החוק המוצע מבקש לבטל בהקשר זה את אפשרות החקירה הפומבית של החייב בידי הנושים המעוגנת כיום בסעיפים 27 עד 32 לפקודת פשיטת הרגל. זאת מאחר שמנגנון חקירה זה פוגע בכבודו של החייב ואינו נדרש. עוד מוצע לאפשר לבית המשפט לבצע את החקירות לפי סעיף זה באמצעות הנאמן. הוראה זו מעגנת את עמדת הפסיקה שלפיה בית המשפט רשאי להפעיל את סמכויות החקירה )המוקנות לו היום בסעיף 288 לפקודת החברות( באמצעות הנאמן )ראו לדוגמה: רע"א 97/5388 יוסי ינוב נ' דן אחיעזר עו"ד, פ"ד נב)1 )205( 1998 .))הוראה זו נועדה להעניק כלים לנאמן, הנמצא במקרים רבים בנחיתות מבחינת המידע שבידיו, כדי להשיג את מלוא המידע הנדרש לו לצורך ניהול הליכי חדלות הפירעון. עוד מוצע לקבוע כי חקירה שביצע הנאמן תתועד בפרוטוקול שיימסר לנחקר. לשם ניהולן התקין של החקירות יהיה ניתן למסור את הפרוטוקול רק לאחר סיום כל החקירות והבירורים הנוגעים להליכי חדלות הפירעון. סעיף 282 מוצע להסמיך את בית המשפט לתת צו זימון למי שזומן לבירור או לחקירה לפני הנאמן או הממונה ולהורות לאותו אדם להתייצב לפניהם לשם קיום הבירור או החקירה. עוד מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי לתת צו המורה למי שנדרש למסור נכס, מסמך או מידע לממונה או לנאמן - למסרם, או להתייצב לפניהם. הוראות סעיף זה מבוססות על הוראות סעיף 59 לפקודת פשיטת הרגל. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 740 )2 )המורה למי שנדרש למסור נכס, מסמך או מידע לנאמן או לממונה - למסרם לנאמן, לממונה או לבית המשפט או להתייצב לפני מי מהם. סמכות להורות על תפיסה לגביו הליכי חדלות פירעון, הנמצא ברשות החייב או ברשות אדם אחר.283 .בית המשפט רשאי לתת צו המורה לשוטר לתפוס נכס או מסמך של חייב שמתנהלים צו עיכוב יציאה מהארץ 284( .א( בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון, ואם הוא תאגיד - של חבר התאגיד או מי שהיה נושא משרה בו, לתקופה שיקבע, אם היה לבית המשפט יסוד סביר להניח כי אותו אדם עומד לצאת מן הארץ וכי יציאתו עלולה לסכל את פירעון החובות של החייב או לפגוע בחקירת מצבו הכלכלי של החייב והנסיבות שהובילו למצבו. )ב( בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ של חייב כאמור בסעיף קטן )א( במעמד צד אחד אם שוכנע כי דחיית הדיון עד לקיומו במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו; ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ במעמד צד אחד, יקיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–14 ימים מיום מתן הצו. )ג( בית המשפט רשאי, במקום לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ של החייב, להתנות את היציאה במתן ערובה להנחת דעתו. 285 .בית המשפט רשאי להורות על מעצרו של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון סמכות מעצר לתקופה שלא תעלה על עשרה ימים, ואם הוא תאגיד - על מעצרו של חבר התאגיד או מי שהיה נושא משרה בו לתקופה שלא תעלה על עשרה ימים, אם מצא כי המעצר דרוש כדי למנוע ממנו להשתמט מהליכי חדלות הפירעון, להשהותם או להכביד עליהם בדרך אחרת, או כדי למנוע הברחת נכס או מסמך של החייב, הסתרתו או השמדתו. ביטול צו לפתיחת הליכים בשל אי– חדלות פירעון פירעון, רשאי הוא לבטל את הצו.286( .א( מצא בית המשפט, לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, כי החייב אינו בחדלות )ב( בית המשפט רשאי להשהות את ביטול הצו לפתיחת הליכים כדי לאפשר הטלה מחדש של הגבלות או עיקולים שבוטלו עם מתן הצו, לפי סעיפים 25 או 121. )ג( ביטול צו לפתיחת הליכים אינו פוגע בתוקפם של מכירה, העברה, תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני הביטול. סעיף 283 מוצע להקנות לבית המשפט סמכות לתת צו המורה לשוטר לתפוס נכס או מסמך של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון. הוראה זו מבוססת על הוראות סעיף 57 לפקודת פשיטת הרגל. סעיף 284 מוצא להסמיך את בית המשפט להורות על עיכוב יציאתו מהארץ של חייב, וביחס לחייב שהוא תאגיד - גם של חבר התאגיד או נושא משרה בו. זאת אם היה לבית המשפט יסוד סביר להניח כי יציאתו של אותו אדם מהארץ עלולה לסכל את הליכי חדלות הפירעון. מוצע לקבוע גם כי צו עיכוב יציאה מהארץ יכול שיינתן במעמד צד אחד אם שוכנע בית המשפט שקיום דיון במעמד הצדדים יסכל את מתן הצו. במקרה זה יקיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים לא יאוחר מ–14 ימים מיום מתן הצו. הוראות סעיף זה מבוססות על הוראות סעיף 57א לפקודת פשיטת הרגל, ואינן גורעות מסמכותו של בית המשפט לקבוע בצו לשיקום כלכלי מגבלה שעניינה עיכוב יציאה מן הארץ. סעיף 285 מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להורות על מעצרו של חייב שמתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון או של חבר או נושא משרה בתאגיד כאמור, אם המעצר נדרש כדי למנוע מאותו אדם להשתמט מהליכי חדלות הפירעון או לחבל בהם בדרך אחרת כמפורט בסעיף. תקופת המעצר לא תעלה על פי המוצע על עשרה ימים. הוראות סעיף זה מבוססות על הוראות סעיף 57 לפקודת פשיטת הרגל אך משך המעצר צומצם לעומת הקבוע באותו סעיף. סעיף 286 מוצע לאפשר לבית המשפט לבטל צו לפתיחת הליכים שניתן, אם מצא כי החייב אינו בחדלות פירעון וכן להשהות את הביטול אם הדבר נדרש לשם הטלה מחדש של הגבלות או עיקולים שבוטלו עם מתן הצו. כן מוצע לקבוע כי ביטול הצו לא יפגע בתוקפה של פעולה שנעשתה כדין טרם ביטולו. דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 741 )ד( ביטל בית המשפט צו לפתיחת הליכים לגבי חייב שהוא תאגיד, ישלח הנאמן באופן מיידי העתק מההחלטה לרשם, והרשם יעדכן את המרשם בהתאם; הודעה על ביטול הצו תפורסם לציבור באופן ובמועד שיקבע השר. חלק ח': אחריות נושא משרה ובעל תפקיד בתאגיד הנמצא בחדלות פירעון הגדרות 287 .בחלק זה - "דירקטור" - חבר בדירקטוריון של חברה או מי שממלא תפקיד דומה בשותפות; )ד( ביטל בית המשפט צו לפתיחת הליכים לגבי חייב שהוא תאגיד, ישלח הנאמן באופן מיידי העתק מההחלטה לרשם, והרשם יעדכן את המרשם בהתאם; הודעה על ביטול הצו תפורסם לציבור באופן ובמועד שיקבע השר. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה